archive-info.com » INFO » M » MRCDEV.INFO

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Home » Mekong River Commission
  on this day 21 years ago the MRC today launched the publications of a critical basin wide strategy and a strategic plan MRC to Review Viet Nam s Mekong Delta Study on Hydropower Development The Mekong River Commission will review the results of a comprehensive study by Viet Nam on the impact of hydropower development on the Mekong Delta with a view to link it with the MRC s flagship study on the sustainable Lancang Mekong Cooperation MRC welcomes the New Initiative for Regional Cooperation by six countries in the Mekong River Basin The Mekong River Commission has welcomed the First Lancang Mekong Cooperation LMC Leaders Meeting as an important new browse all Events browse all Weekly Upcoming Events 29 April 6 May 2016 29th Apr 2016 6th May 2016 MRC Chief Executive Officer joins German Ambassador on visit to Xayaburi dam site 19th Apr 2016 19th Apr 2016 Member Countries Agree on Next Steps for Council Study on Sustainable Development of the Mekong River Basin 31st Mar 2016 31st Mar 2016 Sesan Srepok Mekong Delta Teams Agree on Joint Water Management Issues 23rd Mar 2016 23rd Mar 2016 Consultations browse all 4th Regional Forum on the Basin Development Strategy Don Sahong Hydropower Project Xayaburi Hydropower Project Prior Consultation Process Featured Publications browse all Basin Development Strategy 2016 2020 Strategic Plan 2016 2020 Regional Action Plan for Sustainable Transport of Dangerous Goods along the Mekong River Stories Banking on the seasons Featured Multimedia A visual tool for safer passage Video Length 8 mins English Navigators use technology in the form of GPS to map a course and identify submerged hazards as they sail along dangerous stretches of the Mekong River Watch in MRC Data Portal Fisheries in the Lower Mekong Basin Photo Gallery More than 2000 photos of fishing methods

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Khmer » Mekong River Commission
  តល ក រ គ ទ របន ថមដល គណ កម មក រទន លម គង គ ក ន ងក រប ព ញប សកកម មរបស ខ ល ន ក រ មប រ ក ស របស គណ កម មក រទន លម គង គ រ មម នសម ជ ក១រ បត ណ ងឲ យប រទ ស ជ សម ជ កន ម យៗ ដ លម នឋ ន ជ រដ ឋមន ត រ ឬ សម ជ កគណ រដ ឋមន ត រ ក រ មប រ ក ស ជ អ នកក ណត គ លនយ ប យ ច ញស ចក តស រ ច ន ងផ តល ក រណ ន ច ប ច ឯទ ត ព ក ព ន ធដល ក រជ រ ញគ ទ រ សហប រត បត តក រ ន ងក រសម របសម រ លដល សកម មភ ព ន ងកម មវ ធ រ មក ន ងគ លប ណងអន វត តឲ យសម រចក ច ចព រមព រ ងម គង គឆ ន ១៩៩៥ គណ កម ម ធ ក ររ ម ម នសម ជ ក ១រ ប ត ណ ងឲ យប រទ សជ សម ជ កន ម យៗ ដ លម នឋ ន ច ប ព ប រធ នន យកដ ឋ នឡ ងទ គណ កម ម ធ ក ររ ម ម នត ន ទ អន វត តគ លនយ ប យ ន ង ស ចក តស រ ចរបស ក រ មប រ ក ស ន ងម នភ រក ច ចគ រប គ រងដ កន សកម មភ ពក រង រ របស ល ខ ធ ក រដ ឋ នន គណ កម មក រទន លម គង គ ល ខ ធ ក រដ ឋ ន គណ កម មក រទន លម គង គ ល ខ ធ ក រដ ឋ នន គណ កម ម ទន លម គង គ ម នភ រក ច ចប រ ន វបច ចកទ ស ន ងរដ ឋប ល ដល ក រ មប រ ក ស ន ងគណ កម ម ធ ក ររ ម ក រ មក រគ រប គ រងដ កន របស គណ កម ម ធ ក ររ ម ន យកប រត បត តន ល ខ ធ ក រដ ឋ ន ម នភ រក ច ចទទ លខ សត រ វ ច ព ដ ណ រក រក រង រប រច ថ ងរបស មន ត រ ជ ន ញ ន ងប គ គល កប រ ក រទ ទ ជ ង ១០០ន ក គណ កម ម ធ ក រជ ត ទន លម គង គ គ ជ ដ គ ដ ស ខ ន ស រ ប សកម មភ ព គណ កម មក រទន លម គង គ ន ត ម ប រទ សជ សម ជ កទ ងប ន គណ កម ម ធ ក រជ ត ទន លម គង គ គណ កម ម ធ ក រជ ត ទន លម គង គ ម នន ទ ប រ ស ចក ត ត រ វក ររបស សម ជ កក រមប រ ក ស ន ងសម ជ កគណ កម ម ធ ក ររ មរបស ប រទ សជ ត ខ ល ន ទ សដ រ មរបស គណ កម ម ធ ក រជ ត ទន លម គង គ គ ក ច ចសហប រត បត តក រត មរយ ក

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/khmer (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lao » Mekong River Commission
  ຄະນະກຳມາທ ການ ແມ ນ ຳຂອງແຫ ງສາກ ນ ເລ ມເປ ນ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງ ໃນປ 1957 ແລະກາຍເປ ນ ຄະນະກຳມະການຊ ວຄາວ ເພ ອ ສຳຫ ວດ ເຂດແມ ນ ຳຂອງຕອນລ ມ ໃນປ 1978 ໃນປ 1995 ສ ປະເທດທ ຢ ຕາມແມ ນ ຳຂອງຕອນລ ມ ໄດ ເຊ ນສ ນຍາຂ ຕ ກລ ງ ວ າດ ວຍ ການຮ ວມມ ເພ ອການພ ດທະນາອ າງແມ ນ ຳຂອງແບບຍ ນຍ ງ ດ ງນ ນ ຈ ງໄດ ສ າງຕ ງ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງສາກ ນຂ ນ MRC ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງສາກ ນ ປະກອບມ ສະພາມ ນຕ ຄະນະກຳມະທ ການຮ ວມ ແລະກອງເລຂາ ປະເທດສະມາຊ ກ ໄດ ສ າງຕ ງ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດຂ ນ ເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພາລະກ ດ ຂອງຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງສາກ ນ ສະພາມ ນຕ ປະກອບມ ສະມາຊ ກທ ງໝ ດ 4 ທ ານ 1 ທ ານທ ມາຈາກແຕ ລະປະເທດ ແລະຢ ໃນຂ ນ ລ ດຖະມ ນຕ ຫ ສະມາຊ ກສະພາ ສະພາມ ນຕ ໄດ ຮ າງນະໂຍບາຍ ຕ ດສ ນບ ນຫາ ແລະສະໜອງ ທ ດທາງທ ຈຳເປ ນອ ນໆ ທ ກ ຽວຂ ອງກ ບການສ ງເສ ມ ສະໜ ບສະໜ ນ ການຮ ວມມ ແລະການປະ ສານງານກ ດຈະກຳ ແລະແຜນງານຮ ວມກ ນ ເພ ອຈ ດຕ ງປະຕ ບ ດ ຂ ຕ ກລ ງ ປ 1995 ຄະນະກຳມະການຮ ວມ ປະກອບມ ສະມາຊ ກ 4 ທ ານ 1 ທ ານຈາກແຕ ລະປະເທດ ທ ມ ຂ ນບ ຕ ຳກວ າຫ ວໜ າກ ມ ຄະນະກຳມະການຮ ວມຈ ດ ຕ ງປະຕ ບ ດບ ນດານະໂຍບາຍ ແລະຂ ຕ ກລ ງຂອງສະພາມ ນຕ ພ ອມທ ງຊ ນຳກ ດຈະກຳຕ າງໆ ຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະທ ການ ແມ ນ ຳຂອງສາກ ນ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງສາກ ນ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງສາກ ນ ສະໜອງການບ ລ ການ ດ ານວ ຊາການ ແລະການບ ລ ຫານ ໃຫ ແກ ສະພາມ ນຕ ແລະ ຄະນະກຳມະການຮ ວມ ພາຍໃຕ ການຊ ນຳ ຂອງຄະນະກຳມາທ ການຮ ວມ ຫ ວໜ າບ ລ ຫານງານ ຂອງກອງເລຂາ ແມ ນຮ ບຜ ດຊອບ ຕ ການປະຕ ບ ດງານປະຈຳວ ນ ຂອງພະນ ກງານທ ວໄປ ຫ າຍກວ າ 100 ຄ ນ ຄ ຮ ວມຕ ນຕ ໃນການດຳເນ ນກ ດຈະກຳຕ າງໆ ຂອງຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງສາກ ນ ໃນ 4 ປະເທດສະ ມາຊ ກ ແມ ນຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດ ຄະນະກຳມະການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດ ຄະນະກຳມະການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດ ສະໜອງຄວາມຕ ອງການ ຂອງສະພາແຫ ງຊາດ ແລະ ສະມາຊ ກຄະນະກຳມະການຮ ວມ ຂອງແຕ ລະປະເທດ ເປ າໝາຍລວມ ແມ ນເພ ອເພ ມຄວາມເຂ ມ ແຂງ ໃນການຮ ວມມ ເພ ອສະໜອງ ການເຊ ອມຕ ລະຫວ າງ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງ ສາກ ນ ກ ບລ ດຖະບານແຫ ງຊາດ ແລະເພ ອການປະສານງານ ໃນກ ດຈະກຳຕ າງໆ ທ ກ ຽວພ ນກ ບ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງ ສາກ ນ ຢ ໃນລະດ ບຊາດ ໂຄງຮ າງການຈ ດຕ ງ ແລະ ສ ວນປະ ກອບ ຂອງ ຄະນະກຳມະການແມ ນ ຳຂອງ ແຫ ງຊາດ ແມ ນແຕກຕ າງກ ນຈາກປະເທດໜ ງ ຫາ ປະເທດໜ ງ ແຕ ລະ ຄະນະກຳມະການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດ ໄດ ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນ ຈາກກອງເລຂາ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດ ກອງເລຂາ ແມ ນຜ ສະໜ ບສະໜ ນ ຄະນະກຳມະການແມ ນ ຳຂອງແຫ ງຊາດ ໂດຍຊ ວຍເຫ ອ ໃນການກຳນ ດສ າງ ແລະປະສານແຜນງານຕ າງໆ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງ ສາກ ນ ຊ ວຍເຫ ອງານສາຍຕ ງ ຂອງລ ດ ໃນບ ນດາກ ດຈະກຳ ທ ກ ຽວກ ບ ຄະນະກຳມາທ ການແມ ນ ຳຂອງ ສາກ ນ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກະກຽມ ເຄ ອນໄຫວສາກ ນຕ າງໆ ເຊ ງລວມເຖ ງ ກອງປະຊ ມຕ າງໆ ຂອງຄະນະກຳມະການຮ ວມ ແລະສະພາມ ນຕ Member of the MRC Council for Lao PDR H E Mr Noulinh Sinbandhit Minister of the Ministry of Natural Resources and Environment Chairperson of Lao National Mekong Committee Member of the MRC Council

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/lao (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Thai » Mekong River Commission
  แบบย งย น อ นเป นการก อต ง คณะกรรมาธ การแม น ำโขง Mekong River Commission MRC คณะกรรมาธ การแม น ำโขง ซ งประกอบด วย คณะมนตร คณะกรรมการร วมจากประเทศสมาช ก และสำน กงานเลขาธ การฯ ได ก อต งคณะกรรมาธ การแม น ำโขงแห งชาต ข น เพ อสน บสน นภารก จของคณะกรรมาธ การแม น ำโขง คณะมนตร ประกอบด วยสมาช กซ งอย ในระด บร ฐมนตร หน งท านจากแต ละประเทศสมาช ก คณะมนตร ม หนาท สร างนโยบาย ต ดส นใจ และจ ดหาแนวทางท จำเป นซ งเก ยวข องก บการส งเสร ม สน บสน น ร วมม อ และประสานงานด านก จกรรม และแผนงานร วมก น เพ อให เป นไปตามข อตกลง ป พ ศ 2538 คณะกรรมการร วม ประกอบด วยสมาช กซ งดำรงตำแหน งไม ต ำกว าระด บอธ บด กรม จากประเทศสมาช กละหน งท าน คณะกรรมการร วมปฏ บ ต ตามนโยบาย และข อตกลงของคณะมนตร รวมท งด แลก จกรรมต างๆ ของสำน กงานเลขาธ การคณะกรรมาธ การแม น ำโขง สำน กงานเลขาธ การ คณะกรรมาธ การแม น ำโขง ให บร การด านว ชาการและการบร หารแก คณะมนตร และคณะกรรมการร วม ภายใต การด แลของ คณะกรรมการร วม ประธานอำนวยการของสำน กเลขาธ การ ฯ ม หน าท ร บผ ดชอบต อการปฏ บ ต งานประจำของเจ าหน าท และพน กงานท วไปกว า 100 คน หน วยงานหล กท ให ความร วมม อในการดำเน นก จกรรมต างๆ ของคณะกรรมาธ การแม น ำโขงในประเทศสมาช กท งส ค อ คณะกรรมาธ การแม น ำดขงแห งชาต คณะกรรมาธ การแม น ำโขงแห งชาต สนองตอบความต องการของสมาช กของคณะมนตร แห งชาต และคณะกรรมการร วมของแต ละประเทศ โดยม เป าหมายร วม เพ อสร างความเข มแข งด านการร วมม อโดยการสน บสน น ความส มพ นธ ระหว างคณะกรรมาธ การแม น ำโขงและร ฐบาลแห งชาต โดยการประสาานงานในการดำเน นก จกรรมต างๆ ของคณะกรรมาธ การแม น ำโขงในระด บชาต ท ม โครงสร างและองค ประกอบของคณะกรรมาธ การแม น ำโขงแห งชาต ท แตกต างก นในแต ละประเทศ คณะกรรมาธ การแม น ำโขงของแต ละประเทศ ได ร บการสน บสน นจากสำน กงานเลขาธ การ ฯ กองเลขาธ การคณะกรรมาธ การแม น ำโขงแห งชาต กองเลขาธ การ ฯ สน บสน นคณะกรรมาธ การแม น ำโขงแห งชาต โดยให ความช วยเหล อในการกำหนดและประสานแผนงานต างๆ ของคณะกรรมาธ การแม น ำโขง อ

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/thai (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vietnamese » Mekong River Commission
  Công ra đời với tên gọi Ủy ban Mê Công vào năm 1957 và trở thành Ủy ban Lâm thời về điều phối nghiên cứu Hạ lưu Lưu vực sông Mê Công vào năm 1978 Năm 1995 bốn quốc gia có chung hạ lưu lưu vực sông Mê Công ký Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công và từ đó lập ra Ủy hội sông Mê Công MRC Ủy hội sông Mê Công gồm Hội đồng Ủy ban Liên hợp và Ban Thư ký Các nước thành viên đã thành lập các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia để hỗ trợ thêm cho Ủy hội thực hiện nhiệm vụ của mình Hội đồng gồm mỗi nước một thành viên ở cấp Bộ hoặc thành viên Chính phủ Hội đồng đề ra chính sách ra quyết định và đưa ra những hướng dẫn khác liên quan tới việc thúc đẩy hỗ trợ hợp tác và phối hợp các hoạt động và chương trình chung nhằm thực hiện Hiệp định 1995 Ủy ban Liên hợp Gồm mỗi nước một thành viên ở cấp từ Vụ trưởng trở lên Ủy ban thực hiện các chính sách và quyết định của Hội đồng và giám sát các hoạt động của Ban Thư ký của Ủy hội sông Mê Công Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công hỗ trợ cho Hội đồng và Ủy ban Liên hợp về kỹ thuật và hành chính Dưới sự giám sát của Ủy ban Liên hợp Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của hơn 100 nhân viên chuyên môn và hành chính chung Đối tác chính trong các hoạt động của MRC tại bốn nước thành viên là các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia NMC Các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia Các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia phục vụ nhu cầu của Hội đồng trong từng quốc gia và các thành viên của quốc gia đó nằm trong Ủy ban Liên hợp Mục đích chung của các Ủy ban này là nhằm tăng cường hợp tác bằng cách tạo ra mối quan hệ giữa MRC và chính phủ các nước và phối hợp các hoạt động liên quan tới MRC ở cấp quốc gia Cơ cấu và thành phần của các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia khác biệt tùy từng nước Mỗi Ủy ban Quốc gia lại có Ban Thư ký phục vụ cho mình Các Ban Thư ký sông Mê Công Quốc gia Các Ban Thư ký hỗ trợ cho các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia bằng cách giúp xác định và phối hợp các chương trình của MRC trợ giúp các cơ quan ngành trong nước trong các hoạt động liên quan tới MRC và tạo điều kiện tổ chức phục vụ những sự kiện quốc tế như các cuộc họp của Ủy ban

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/vietnamese (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Webmail » Mekong River Commission
  Governance Annual Reports Financial Reports Minutes of the Meetings Progress and Assessment Agreements Policies Procedures and Guidelines Strategy and Work Programmes Manual and Toolkits Manuals Toolkits Glossaries Publications by Topic Agriculture Irrigation Basin Planning Climate Change Environmental Health Fisheries Flood Drought People River Transport Sustainable Hydropower Newsletters Catch and Culture Transboundary Dialogue News Events News Events Upcoming Events Recent Events Consultations Newsletters Catch and Culture Transboundary Dialogue Speeches Working with MRC Employment Tenders Internship Junior Riparian Professional Highlights Data Portal Home Webmail Webmail MRC webmail access please click on the image below Staff from Office of the Secretariat Phnom Penh Staff from Office of the Secretariat Vientiane If you have any problem please contact IT team via an email About the MRC History Vision Mission Organisational Structure Programmes Upstream Partners Development Partners Partner Organisations The Mekong Basin Physiography Hydrology Climate Natural Resources Stories from the Mekong Working with MRC Employment Tenders Internship Junior Riparian Professional Our Programmes Agriculture and Irrigation Programme Basin Development Plan Programme Climate Change and Adaptation Initiative Drought Management Programme Environment Programme Fisheries Programme Flood Management Mitigation Programme Information Knowledge Management Programme Initiative on Sustainable Hydropower Integrated Capacity Building Programme Mekong Integrated Water Resources Management Project Navigation

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/webmail (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • About MRC » Mekong River Commission
  this accord It also acts as a regional knowledge hub on several key issues such as fisheries navigation flood and drought management environment monitoring and hydropower development The MRC Secretariat is an operational arm comprising about 150 staff members based in two Secretariat offices in Phnom Penh Cambodia and Vientiane Lao PDR Its focal points in the four countries the National Mekong Committee coordinate work at the national level The agency engages a wide range of stakeholders into its programme work and strategic planning The two upper states of the Mekong River Basin the People s Republic of China and the Union of Myanmar are dialogue partners with the MRC The MRC is funded by contributions from the four Member Countries and development partners country governments development banks and international organisations Read more about the MRC History Cooperation in coordinated planning among the Mekong countries has a long history more Organisational Structure The MRC consist of three permanent bodies The Council the Joint Committee and the Secretariat more Upstream Partners In 1996 The MRC held its first Dialogue Meeting with its Dialogue Partners China and Myanmar more The following links provide access to the original documents wherever possible of key MRC agreements policies and strategies procedures and guidelines Agreement 1995 Mekong Agreement the Agreement for the Cooperation on the Sustainable Development of the Mekong Basin signed in April 1995 1995 Mekong Agreement and its six sets of rules for water utilisation or Procedures a compilation of the Mekong Agreement and several approved Procedures in one document Approved Procedures Procedures for Data and Information Exchange and Sharing approved 2001 aim to operationalise data and information exchange among the MRC Member Countries Procedures for Water Use Monitoring approved 2003 aim to provide a comprehensive and adaptive framework and process to support effective monitoring of intra Basin water use and diversion Procedures for Notification Prior Consultation and Agreement approved 2003 aim to provide steps for the MRC Member Countries to support the establishment of the Rules for Water Utilisation and Inter Basin Diversions Procedures for Water Quality approved 2011 are designed to establish a cooperative framework for the maintenance of acceptable good water quality to promote sustainable development in the Mekong River Basin Read more about the procedures including frequently asked questions Technical Guidelines Guidelines on Implementation of the Procedures for Data and Information Exchange and Sharing as provided in the Exchange and Sharing Procedures this guideline defines the key operating principles and activities of data custodianship and management Guidelines on Implementation of the Procedures for Water Use Monitoring specifically address the need to strengthen or establish the monitoring system and report any use of water which may have a significant impact to the water quality or flows regimes of the mainstream of the Mekong River System by any member State as defined in the Procedures for Water Use Monitoring including intra Basin water use and inter Basin diversion to another basin Guidelines on Implementation of the Procedures for Notification Prior Consultation and

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/about-mrc/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • History » Mekong River Commission
  as it is now the Mekong was considered one of the world s great untamed rivers and there were signs of interest to capitalise on its economic potential The knowledge base of the Mekong has been growing exponentially from those early days back in the 1950 s when teams of experts travelled up and down the river and its tributaries on boats jeeps and even on the backs of elephants measuring and sampling and cataloguing a treasure trove of natural resources The hundreds of surveys and studies from this work was the beginning of the information storehouse that is today maintained and supplemented by the successor of the Mekong Committee the Mekong River Commission MRC The 1995 Mekong Agreement which established the MRC was a coming of age for this river basin agency No longer under the umbrella of other organisations the management responsibility of the Commission is in the hands of its four Member Countries Cambodia Lao PDR Thailand and Viet Nam The Articles of the 1995 Agreement have retained much of the original Mekong Spirit but have shifted the focus from development of large scale projects to sustainable development and management of natural resources Over the last 50 years much has been learned about pros and cons of development and its impacts and people are coming to see nature and the environment as a complex web of interacting systems that we must learn to manage cooperatively Management of water resources is seen by many to be a critical global issue in the 21st century The nations of Southeast Asia who conceived and nurtured a Mekong Committee may prove to be visionaries for the rest of the world Latest News We are hiring Exciting career opportunities with the Mekong River Commission Several positions available click to find out more

  Original URL path: http://mrcmekong.mrcdev.info/about-mrc/history/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive