archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"
  dôjs na základe technických nedostatkov a udských chýb k a kej havárii pri ktorej sa uvo nia ve ké mno stvá rádioaktivity do ivotného prostredia Pod a oficiálnej Nemeckej túdie rizika jadrových elektrární fáza B dochádza v nemeckej atómovej elektrárni pri prevádzkovej dobe okolo 40 rokov s pravdepodobnos ou 0 1 percenta k Super GAU V Európskej únii je v prevádzke viac ako 150 atómových elektrární Pravdepodobnos pre Super GAU v Európe tvorí asi 16 percent To zodpovedá pravdepodobnosti na prvý pokus hodi estku Celosvetovo je v prevádzke asi 440 atómových elektrární Pravdepodobnos e dôjde celosvetovo v priebehu 40 rokov k Super GAU tvorí asi 40 percent Ako ukazuje atómová katastrofa v Černobyle je potrebné počíta pri Super GAU s mnohými desa tisícami m tvych Atómová energia výrobca odpadu Nikto nechce takéto dedičstvo Ka dá atómová elektráre premie a tiepením jadra atómu uránové palivové rde na vysokorádioaktívny atómový odpad Atómový odpad predstavuje kvôli svojmu rádioaktívnemu iareniu nebezpečenstvo ohrozujúce ivot udí udia zvieratá a rastliny musa by preto na viaceré stovky tisícročí od neho uchránené Atómové elektrárne sa prevádzkujú u okolo 50 rokov ale do dnes nikto nevie ako sa mô e atómový odpad bezpečne uskladni v konečnom úlo isku V celom svete neexistuje jediná bezpečná mo nos likvidácie vysokorádioaktívneho odpadu z atómových elektrární Krátka epizóda vyu ívania atómovej energie zanecháva s atómovým odpadom bremeno dedičstva takmer geologickej dimenzie Ak by u pračlovek mal atómové elektrárne tak by sme museli e te dnes jeho odpad strá i Atómová energia bombové riziko Atómová energia podporuje írenie jadrových zbraní táty ktoré v predchádzajúcich desa ročiach vyvíjali a zostrojili atómové bomby mali najskôr civilný atómový program Civilné programy boli ale často len maskovaním pre vlastné vojenské záujmy Týmto tátom umo nili prístup k potrebným technológiám a know how pre zostrojenie atómových bômb To dokazuje Export a al ie írenie atómovej technológie podstatne zvy uje riziko írenia jadrových zbraní Atómová energia klimatické poruchy Atómová energia nemô e zachráni klímu Atómové hospodárstvo uznáva e uhlie nafta a plyn sa nedajú nahradi atómovými elektrár ami Ak by sa nahradilo len 10 percent fosílnej energie v roku 2050 za prúd z atómovej elektrárne tak by sa muselo postavi a 1000 nových atómových elektrární v súčasnosti existuje v celom svete asi 440 atómových elektrární Výstavba týchto zariadení pokia by to bolo vôbec realizovate né by trvala viaceré desa ročia Zásoby uránu by boli v krátkom čase vyčerpané Samotná Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu IAEA uznáva e atómová energia by vôbec nemohla by dostatočne rýchlo vybudovaná bez toho aby sa zamedzilo zmene klímy Rie enie je iné Rozličné scenáre svetovej energie ukazujú e problém klímy je mo né rie i len pomocou obnovite ných energií v spojení s efektívnymi a úspornými energetickými technikami Atómová energia chudobná na pracovné miesta Pracovné miesta Odvetvie veternej energie prebíja atómový priemysel Atómová energia je kapitálovo intenzívna obnovite né energie sú intenzívne na prácu pracovné miesta Príklad Nemecka ukazuje V atómovom hospodárstve bolo v roku 2002 zamestnaných asi 30 000 udí V samotnom odvetví nemeckej

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"
  v Evropi 16 V vsaki jedrski elektrarni lahko pride do hudih nesreč pri katerih se zaradi tehničnih pomanjkljivosti in člove kih napak v okolje lahko sprosti velika količina radioaktivnih snovi Uradna nem ka tudija Nem ka tudija tveganosti jedrskih elektrarn faza B je pokazala da v nem ki jedrski elektrarni ki obratuje okrog 40 let lahko z 0 1 odstotno verjetnostjo pride do hude jedrske nesreče ali bolje do katastrofe V Evropski uniji obratuje več kot 150 jedrskih elektrarn torej je verjetnost velike jedrske nesreče v Evropi 16 odstotna To npr ustreza verjetnosti da v prvem metu kocke vr ete 6 Po vsem svetu obratuje okrog 440 jedrskih elektrarn Verjetnost da na svetu v 40 letih pride do katastrofalne jedrske nesreče je okrog 40 odstotna Spomnimo se Černobila in več deset tisoč mrtvih Jedrska energija proizvajalka odpadkov Nihče noče tak ne dedi čine V vsaki jedrski elektrarni z jedrsko cepitvijo spreminjajo uranove palice v visoko radioaktivni jedrski odpad ki zaradi svojega radioaktivnega sevanja ogro a ivljenje člove tva zato ga je treba za več sto tisočletij zavarovati pred ljudmi ivalmi in rastlinami Jedrske elektrarne obratujejo e okoli 50 let ampak do danes nihče ne ve kako varno so jedrski odpadki lahko dokončno uskladi čeni Na svetu do sedaj ne poznamo nobene varne re itve za odstranjevanje visoko radioaktivnih odpadkov ki jih proizvajajo jedrske elektrarne Posledica epizodne rabe jedrske energije je kot zemeljska zgodovina velika bremenilna dedi čina ki jo z jedrskimi odpadki pu čamo za sabo Če bi pračlovek imel jedrske elektrarne bi morali e danes varovati njegove odpadke Jedrska energija tveganje oboro evanja Jedrska energija spodbuja irjenje atomskega oro ja Dr ave ki so v preteklih desetletjih razvile oziroma sestavile atomske bombe so imele najprej civilni program a al so bili ti pogosto le krinka za prave voja ke interese Nekaterim dr avam je bil omogočen dostop do potrebnih tehnologij in znanja za gradnjo atomskih bomb Torej izvoz in nadaljnje irjenje atomske tehnologije občutno povečujeta tveganje irjenja atomskega oro ja Jedrska energija ne more re iti podnebja Odgovor na spreminjanje podnebja so obnovljivi viri energije Energetsko gospodarstvo priznava da z jedrskimi elektrarnami ne moremo nadomestiti premoga olja in plina Da bi leta 2050 le 10 odstotkov fosilne energije nadomestili z jedrsko bi bilo potrebno zgraditi do 1000 novih jedrskih elektrarn trenutno je na svetu okoli 440 jedrskih elektrarn Gradnja teh naprav bi če je to sploh uresničljivo trajala več desetletij Rezerve urana bi bile kmalu izčrpane Tudi mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA International Atomic Energy Agency priznava da jedrske energije ne bil mogli dovolj hitro iriti da bi lahko vsaj omejili podnebne spremembe In re itev Različni scenariji svetovne energije ka ejo da so problemi spreminjanja podnebja re ljivi le z obnovljivimi viri energije v povezavi z učinkovitimi in varčnimi energijskimi tehnikami Jedrska energija pre malo delovnih mest Delovna mesta Vetrna panoga premaguje jedrsko industrijo Jedrska energija je kapitalsko intenzivna energija iz obnovljivih virov je zaposlitveno intenzivna V na primer nem ki jedrski industriji je bilo v letu

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=sl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nemzetközi plakátkampány "Tények az atomenergia helyzetéről"
  m üzemel Annak a valószín sége hogy az egész világon 40 éven belül Super GAU következik be 40 százalék Ahogy a csernobili atomkatasztrófa mutatja Super GAU esetén több tízezer halottra lehet számítani Az atomenergia szemetet termel Senki nem akar ilyen örökséget Mindegyik atomer m ben maghasadás útján az urán f t elemekb l nagymértékben rádióaktív nukleáris hulladék keletkezik A nukleáris hulladék radioaktív sugárzása miatt az emberek életét veszélyezteti Ezt a hulladékot ezért több évtizedre biztonságosan távol kell tartani az emberekt l állatoktól és növényekt l Atomer m veket mintegy 50 éve m ködtetnek de mind a mai napig senki nem tudja hogyan kell biztonságosan véglegesen tárolni a nukleáris hulladékot Az egész világon egyetlen biztonságos megoldás sincs az atomer m vek igen radioaktív nukleáris hulladékának megsemmisítésére Az atomenergia hasznosításának rövid epizódja a nukleáris hulladékkal szinte földtörténeti lépték súlyos örökséget hagy maga után Ha az sembernek már lettek volna atomer m vei akkor az szemetét még ma is riznünk kellene Az atomenergia veszélyes bomba Az atomenergia el segíti az atomfegyverek elterjedését Azok az államok amelyek a múlt évtizedekben atombombákat fejlesztettek ki és gyártottak el ször polgári atomprogrammal rendelkeztek A polgári programok azonban gyakran csak álcázták a tulajdonképpeni katonai érdekeltséget Ezen államok számára lehet vé teszik az atombomba gyártás technológiájának és know how jának megszerzését Ezt mutatja Az atomtechnológia exportja és további terjedése jelent en növeli az atomfegyverek elterjedésének veszélyét Klímaválság és atomenergia Az atomenergia nem tudja megmenteni a klímát A nukleáris ipar elismeri hogy az atomer m vek nem válthatják ki a szenet olajat és gázt Ahhoz hogy 2005 ben a fosszilis energiának csak 10 százalékát helyettesítsék az atomer m vekben termelt árammal addig 1000 új atomer m vet kellene megépíteni jelenleg az egész világon mintegy 440 atomer m van Ilyen létesítmények megépítése ha egyáltalán megvalósítható lenne több évtizedig eltartana Az uránkészletek

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=hu&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Международна кампания "Факти за атомната енергия"
  IAEA 2002 30 000 53 000 120 000 100 2000 2050 2050 e Background Information English pdf doc rtf Hintergrundinformationen Deutsch pdf doc rtf This Nuclear Power Fact File poster campaign is posted by The German Afiliate of the International

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=bg&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"
  ani se ajunge la o probabilitate de 0 1 de producere a unui accident În Uniunea European sunt mai mult de 150 de centrale nucleare care func ioneaz Posibilitatea ca în Europa s se produc un accident este de 16 Aceasta este egal cu posibilitatea ca într un joc chiar de la prima aruncare a zarurilor s ob ii un 6 În lumea întreag sunt aproximativ 440 centrale nucleare opera ionale Posibilitatea ca în lumea întreag în timp de 40 de ani s se produc un accident este de 40 A a cum arat i catastrofa nuclear de la Cernobâl este de a teptat în cazul unui accident nuclear moartea a mai multor mii de oameni Energia nuclear produc tor de de euri Nimeni nu vrea o astfel de mo tenire Fiecare central nuclear prin fisiunea nuclear transform barele de uraniu în de euri atomice foarte radioactive Din cauza emisiilor radioactive de eurile atomice reprezint un pericol amenin tor pentru oameni Aceste de euri trebuie pentru mai multe sute de mii de ani ad postite la loc sigur de oameni animale i plante Centralele nucleare func ioneaz de aproape 50 de ani dar pân acum nimeni nu tie cum pot fi p strate cel mai bine de eurile nucleare Nu exist nic ieri în lume cel pu in o modalitate sigur de depozitare a de eurilor cu radioactivitate foarte ridicat din centralele nucleare În aceast perioad scurt de utilizare a energiei nucleare aceasta l sat în urm împreun cu de eurile o mo tenire moart de dimensiuni istorice Dac oamenii preistorici ar fi avut centrale nucleare înc i în ziua de ast zi am mai fi trebuit s avem grij de de eurile lor Energia nuclear fabric de bombe Energia nuclear sprijin proliferarea armelor nucleare Acele ri care în ultimele decenii au inventat i construit bombe nucleare au început cu un program nuclear civil Dar aceste programe civile erau adesea numai o acoperire pentru interesele lor militare Prin acestea s au putut ob ine acces la tehnologiile necesare precum i cuno tin ele pentru construirea bombelor atomice Acest lucru arat c exportul i continua dezvoltare a tehnologiei nucleare cre te considerabil riscul de proliferare a armelor nucleare Energia nuclear nu poate salva clima Schimb rile climatice pot fi prevenite doar prin folosirea energiei regenerabile Industria nuclear recunoa te c petrolul c rbunii i gazele naturale nu pot fi înlocuite de energia nuclear Pentru ca 10 din energia fosil s poat fi înlocuit cu energia nuclear ar trebui ca pân in anul 2050 s se construiasc pân la 1000 centrale nucleare noi momentan exist în întreaga lume aproximativ 440 uzine nucleare Construirea acestor centrale ar putea dura mai multe decenii în cazul în care s ar realiza aceast idee Apoi rezervele de uraniu se vor epuiza în scurt timp Chiar i Organiza ia Interna ional a Energiei Nucleare recunoa te c industria energiei nucleare nu poate fi extins atât de repede pentru a putea opri schimb rile climatice Solu ia este

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=ro&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Campagna pubblicitaria internazionale "Fatti riguardo l’energia nucleare"
  tedesca la percentuale di probabilità che nell arco di quarant anni di funzionamento avvenga il Massimo Incidente Ipotizzabile è pari allo 0 1 per cento Più di 150 sono le centrali nucleari in funzione in Europa Le probabilità dunque che un Massimo Incidente Ipotizzabile abbia luogo in Europa si aggirano intorno al 16 per cento Le stesse in pratica che si hanno con un dado di fare sei al primo lancio In tutto il mondo sono attive circa 440 centrali nucleari le probabilità che sulla Terra in quarant anni si verifichi un Massimo Incidente Ipotizzabile raggiungono il 40 per cento Come la catastrofe nucleare di Cernobyl ha dimostrato il numero dei morti nel caso di un Massimo Incidente Ipotizzabile è di diverse decine di migliaia Energia nucleare rifiuto Nessuno vuole un eredità del genere Attraverso la fissione nucleare una centrale nucleare trasforma barre di uranio in scorie altamente radioattive Le scorie rappresentano un pericolo mortale per l uomo a causa delle loro radiazioni radioattive Per questo uomini animali e piante devono essere tenuti al riparo da queste per centinaia di migliaia di anni Le centrali nucleari sono in funzione già da 50 anni ma nessuno ancora sa come si possa provvedere ad un deposito sicuro per le scorie altamente radioattive prodotte Per queste non esiste al mondo nessuna possibilità di smaltimento senza rischi Il breve episodio dell uso di energia nucleare lascerà dietro di sé con le scorie il peso di un eredità di dimensioni planetarie Se l uomo primitivo avesse avuto centrali nucleari ancora oggi dovremmo custodirne noi le scorie Energia nucleare un alibi a prova di bomba L energia nucleare favorisce la proliferazione delle armi nucleari Gli stati che nei decenni passati hanno progettato e costruito bombe atomiche iniziarono per prima cosa con l uso civile del nucleare Il programma civile però spesso non era che una copertura per i loro veri interessi militaristici fornendo loro le tecnologie e le conoscenze necessarie alla costruzione di bombe atomiche Questo dimostra che con l esportazione e l ulteriore diffusione di tecnologie nucleari aumenta il rischio di proliferazione di bombe atomiche L energia nucleare e il disastro climatico L energia nucleare non può salvaguardare il clima L industria nucleare riconosce l impossibilità di sostituire carbone petrolio e metano per mezzo di centrali nucleari Per poter giungere nel 2050 alla sostituzione del 10 per cento dell energia fossile si dovrebbero costruire nientemeno che 1000 nuove centrali nucleari attualmente le centrali in tutto il mondo sono circa 440 La costruzione di questi impianti ammesso che ciò fosse realizzabile durerebbe diversi decenni Le riserve di uranio invece si esaurirebbero in breve tempo Lo stesso IAEA Ente Internazionale per l Energia Atomica riconosce che il settore nucleare non potrebbe venir potenziato così in fretta da poter essere in grado di rallentare il mutamento climatico La soluzione è un altra diversi scenari energetici mondiali possibili dimostrano che il problema del clima potrà essere risolto soltanto per mezzo di energie rinnovabili e tecnologie energetiche efficienti ed economiche

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=it&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Internationale postercampagne 'Feiten over kernenergie'
  ernstig nucleair bedrijfsongeval ontstaan waarbij grote hoeveelheden radioactieve straling kunnen vrijkomen Volgens de officiële Duitse risicoanalyse kerncentrales fase B is de kans 0 01 procent dat een grootschalige nucleaire ramp ontstaat in een Duitse kerncentrale bij een bedrijfstijd van rond de 40 jaar Binnen de Europese Unie zijn meer dan 150 kerncentrales in gebruik De kans dat er binnen Europa een grootschalig nucleair ongeluk gebeurt is ongeveer 16 procent Dat komt ongeveer overeen met de kans op het gooien van een 6 Wereldwijd zijn ongeveer 440 kerncentrales in gebruik De kans dat er wereldwijd binnen 40 jaar een nucleaire wereldramp ontstaat ligt rond de 40 procent Zoals de kernramp in Tsjernobyl heeft laten zien moet men bij een grootschalige nucleaire ramp rekening houden met tienduizenden doden Kernenergie de afvalproducent Niemand wil zo n erfenis Iedere kerncentrale zet door kernsplitsing brandstofelementen van uranium om in zeer radioactief kernafval Kernafval is vanwege de radioactieve straling levensbedreigend voor mensen Dit radioactief afval moet gedurende honderdduizenden jaren veilig voor mens dier en plant worden opgeslagen Kerncentrales worden al ongeveer 50 jaar gebruikt maar tot nu toe weet nog niemand waar het radioactieve afval veilig kan worden opgeslagen Wereldwijd is er geen enkele manier bekend om radioactief afval uit kerncentrales veilig op te slaan voor de lange tijd die nodig is In de korte periode dat kernenergie wordt gebruikt worden de toekomstige generaties opgescheept met een erfenis van bijna ongekende omvang Als de oermens al kernenergie had gekend moesten we nu nog actief zijn afval bewaken Kernenergie bomrisico Kernenergie stimuleert de verspreiding van kernwapens De staten die de afgelopen decennia kernwapens hebben ontwikkeld en gebouwd hadden in eerste instantie een civiel nucleair programma De civiele programma s waren vaak echter slechts een dekmantel voor de eigenlijke militaire belangen De civiele programma s verschaften de staat toegang tot de noodzakelijke technologieën en knowhow voor de bouw van kernbommen Dus de export en de verdere verspreiding van kernenergie verhoogt het risico op verspreiding van kernwapens Kernenergie klimaatflop Kernenergie kan het klimaat niet redden De nucleaire sector geeft toe dat men kolen olie en gas niet kan vervangen door kerncentrales Om in 2050 bijvoorbeeld ook maar 10 procent van de fossiele brandstof te kunnen vervangen zouden er wel 1000 nieuwe kerncentrales moeten worden bijgebouwd vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 440 kerncentrales De bouw van deze centrales zou voor zover dit überhaupt te realiseren is tientallen jaren duren Tegen die tijd zijn alle uraniumvoorraden al op Zelfs het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie IAEA geeft toe dat kernenergie niet snel genoeg kan worden uitgebreid om de klimaatsveranderingen te beperken De oplossing ligt ergens anders in verschillende wereldwijde energiescenario s komt naar voren dat de klimaatveranderingen alleen een halt toe kan worden geroepen door het gebruik van schone duurzame hernieuwbare energiebronnen in combinatie met efficiënter gebruik en zuiniger energietechnieken Kernenergie weinig arbeidsplaatsen Arbeidsplaatsen De windenergiebranche verslaat de nucleaire sector Kernenergie is kapitaalintensief schone duurzame energiebronnen zijn arbeidsintensief Neem bijvoorbeeld Duitsland in de nucleaire sector waren in 2002 ongeveer 30

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=nl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"
  första kastet I hela världen är ungefär 440 kärnkraftverk i drift Sannolikheten för att en härdsmälta inom 40 år ska inträffa någonstans i världen ligger på 40 procent Och som kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl visade kan man räkna med tiotusentals döda vid ett haveri Kärnkraft en avfallsproducent Ingen vill förvalta ett sådant arv I ett kärnkraftverk förvandlas med hjälp av atomklyvning uranstavar till högradioaktivt kärnavfall Kärnavfallet med sin radioaktiva strålning utgör en direkt livsfara för människor Det måste därför avskärmas från människor djur och växter i flera hundra tusen år Kärnkraftverk har använts i cirka 50 år men fram till idag har ingen funnit något svar på hur kärnavfallet kan slutförvaras på ett säkert sätt Runt om i världen finns inte en enda säker förvaringsmöjlighet för det högradioaktiva avfallet från kärnkraftverken Kärnavfallet innebär trots den korta period mänskligheten använt kärnkraft att ett arv av närmast världshistoriska proportioner efterlämnas Om urmänniskan hade använt kärnkraftverk hade vi än idag varit tvungna att bevaka hennes avfall Kärnkraft en bombrisk Kärnkraften främjar spridningen av kärnvapen De stater som i de gångna årtiondena utvecklade och byggde atombomber hade vid sidan av denna tillverkning civila kärnkraftsprogram De civila programmen var dock ofta bara en täckmantel för att dölja det egentliga intresset som var av militär natur Programmen gav dessa stater tillgång till de tekniker och den expertis som krävs för att bygga atombomber Det visar tydligt att export och utvidgning av kärnkraft avsevärt höjer riskerna för spridning av kärnvapen Kärnkraft ingen klimaträddare Kärnkraften kan inte ge förbättrat klimat Kärnkraftsindustrin medger att man inte kan ersätta kol olja och gas med kärnkraftverk För att fram till 2050 ersätta så lite som 10 procent av fossilenergin med kärnkraft skulle man behöva bygga ända upp till 1000 nya kärnkraftverk För tillfället finns det i hela världen omkring 440 kärnkraftverk Att

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=s&l=sv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive