archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie
  skaudi avarija kurios metu aplink patekt dideli kiekiai radioaktyvi j med iag Pagal oficiali Vokietijos atomini elektrini faz s B studij Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke Phase B Vokietijos atomin je elektrin je eksploatuojant j apie 40 met su 0 1 procento tikimybe gali vykti super avarija Europos S jungoje eksploatuojamos daugiau nei 150 atomini j gaini Super avarijos tikimyb Europoje yra 16 procent Tai atitinka tikimyb i karto isridenti 6 Pasaulyje eksploatuojamos apie 440 atomini j gaini Tikimyb jog per 40 met pasaulyje vyks super avarija yra 40 procetn Kaip parod atomin katastrofa Černobilyje super avarijos metu galima laukti daugeliuo de imči tūkstanči uvusi j Atliek gamintoja atomin energija Niekas nenori tokio palikimo Kiekviena atomin j gain branduolio skaldymo būdu urano strypus paverčia atomin mis atliekomis Atomin s atliekos d l j skleid iamo radioaktyvaus spinduliavimo kelia gr sming pavoj moni gyvybei D l tos prie asties jos turi būti daugel imt tūkstantmeči būti izoliuotos nuo moni gyvūn bei augal Atomin s j gain s eksploatuojamos jau apie 50 met tačiau iki iol n ra inoma kaip galima saugiai palaidoti atomines atliekas Niekur pasaulyje n ra n vienos saugios itin radioaktyvi atliek i atomini j gaini utilizavimo galimyb s Trumpas atomin s energijos panaudojimo laikotarpis palieka atomines atliekas kaip paveldim na t ateičiai siekiančiai beveik em s istorijos trukm s lyg Jei pirmyk čiai mon s būt tur j atomines j gaines mes dar iandien būtum m tur j saugoti j atliekas Bomb rizika atomin energija Atomin energija skatina atomini ginkl plitim Valstyb s per pra jusius de imtmečius sukūrusios bei pagaminusios atomines bombas prad ioje tur jo civilines atomines programas Tačiau neretai civilin s programos tebuvo priedanga tikriesiems militaristiniams interesams maskuoti Jos atv r toms valstyb ms pri jim prie atomini bomb kūrimui bei gamybai būtin technologij ir Know how Tai rodo atomini technologij eksportas bei pl timas enkliai padidina atomini ginkl i plitimo rizik Klimato kenk jas atomin energija Atomin energija negali i gelb ti klimato Atomin energetika pripa sta jog atomin s elektrin s negali pakeisti anglies alyvos bei duj Net tam kad bent 10 procent i em s gaunamos energijos 2050 metais būt galima pakeisti atomine elektros energija reik t pastatyti iki 1000 nauj atomini j gaini iuo metu pasaulyje yra apie 440 atomini j gaini i rengini statyba jei tai apskritai būt realizuotina u trukt daugel de imtmeči Urano atsargos būt greitai i semtos Net tarptautin atomin s energetikos organizacija IAEA pripa sta jog atomin energetika negal t būti pakankamai greitai i vystyta tam kad gal t apriboti klimato pasikeitimus Sprendimas yra kitoks vairiausi pasaulio energetikos scenarijai rodo jog klimato problemas galima spr sti tik atsinaujinanči energijos rū i pagalba s ry yje su efektyviomis bei taupiomis energetin mis technologijomis Menkas darbo viet skaičius atomin energija Darbo vietos V jo energetikos sfera lenkia atomin energetik Atomin energija yra intensyvi kapitalo prasme atsinaujinančios energijos rū ys intensyvios darbo viet prasme is pavyzdys i Vokietijos demonstruoja atomin s energetikos ūkyje 2002 siais metais dirbo apie 30 000 moni

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=b&l=lt&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^
  η πυρηνικ καταστροφ στο Τσερνομπ λ να τ τοιο μ γιστο προβλεπ μενο ατ χημα θα μας στοιχ σει πολλ ς δεκ δες χιλι δες νεκρο ς Ατομικ εν ργεια τα απ βλητα Κανε ς δεν θ λει μια τ τοια κληρονομι Κ θε πυρηνικ εργοστ σιο μετατρ πει μ σω της δι σπασης του πυρ να του ατ μου ρ βδους ουραν ου σε ιδια τερα ραδιενεργ πυρηνικ απ βλητα Αυτ τα πυρηνικ απ βλητα αποτελο ν εξαιτ ας της ραδιεν ργειας που εκπ μπουν κ νδυνο για τη ζω του ανθρ που Συνεπ ς πρ πει να σφραγιστο ν και να παραμε νουν για περισσ τερες εκατοντ δες χιλι δες χρ νια μακρι απ ανθρ πους ζ α και φυτ Τα πυρηνικ εργοστ σια λειτουργο ν εδ και περ που 50 χρ νια αλλ μ χρι σ μερα δεν γνωρ ζει κανε ς π ς μπορο ν να αποθηκευτο ν τα πυρηνικ απ βλητα με ασφ λεια Σε ολ κληρο τον κ σμο δεν υπ ρχει καν νας απολ τως ασφαλ ς τρ πος δι θεσης και αποθ κευσης των ραδιενεργ ν αποβλ των απ τα πυρηνικ εργοστ σια Το σ ντομο επεισ διο της χρ σης της ατομικ ς εν ργειας αφ νει μαζ με τα πυρηνικ απ βλητα μια κληρονομι σχεδ ν ιστορικ ς δι στασης για τη γη Ε ν νας πρωτ γονος νθρωπος ε χε στη δι θεσ του πυρηνικ εργοστ σια θα πρεπε ακ μη και σ μερα να φροντ ζουμε τα απ βλητ του Ατομικ εν ργεια ο κ νδυνος βομβιστικ ς επ θεσης Η ατομικ εν ργεια συμβ λλει στην εξ πλωση των ατομικ ν πλων Τα κρ τη τα οπο α εξ λιξαν και κατασκε ασαν στις προηγο μενες δεκαετ ες ατομικ ς β μβες ξεκ νησαν αρχικ απ να ειρηνικ πυρηνικ πρ γραμμα Τα ειρηνικ προγρ μματα ταν μως συχν μ νο να προκ λυμμα για το ουσιαστικ στρατιωτικ ενδιαφ ρον Απλ χρησιμοποι θηκαν για να παρ χουν σε αυτ τα κρ τη πρ σβαση στις απαιτο μενες τεχνολογ ες και την τεχνογνωσ α για την κατασκευ ατομικ ν βομβ ν Συμπ ρασμα Η εξαγωγ και η περαιτ ρω εξ πλωση της ατομικ ς τεχνολογ ας αυξ νει σημαντικ τον κ νδυνο της εξ πλωσης των ατομικ ν πλων Ατομικ εν ργεια η αποτυχ α σε σχ ση με το κλ μα Η ατομικ εν ργεια δεν μπορε να σ σει το κλ μα Η πυρηνικ βιομηχαν α παραδ χεται τι δεν ε ναι δυνατ η αντικατ σταση των εργοστασ ων παραγωγ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας που λειτουργο ν με νθρακα πετρ λαιο και φυσικ α ριο με πυρηνικ εργοστ σια Ακ μη και για την αντικατ σταση του 10 τοις εκατ της συνολικ ς εν ργειας που παρ γεται με τη βο θεια φυσικ ν κα σιμων υλ ν κατ το τος 2050 με ηλεκτρικ εν ργεια που προ ρχεται απ πυρηνικ εργοστ σια θα πρ πει να κατασκευαστο ν μ χρι και 1 000 καινο ργια

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=b&l=el&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"
  nej awarii w wyniku której do otoczenia przedostan si du e ilo ci substancji radioaktywnych Wed ug oficjalnej niemieckiej oceny ryzyka elektrowni j drowych faza B prawdopodobie stwo e w niemieckich elektrowniach atomowych b dzie mia miejsce super gau wynosi 0 1 w okresie eksploatacji wynosz cym 40 lat W Unii Europejskiej eksploatuje si ponad 150 elektrowni atomowych Prawdopodobie stwo wyst pienia najci szej hipotetycznie awarii wynosi 16 Odpowiada to prawdopodobie stwu rzucenia kostk szóstki za pierwszym razem Na ca ym wiecie eksploatowanych jest oko o 440 elektrowni atomowych Prawdopodobie stwo e gdzie na wiecie w ci gu 40 lat wydarzy si katastrofa wynosi 40 Jak pokazuje przyk ad katastrofy z Czarnobyla w przypadku super gau nale y liczy si kilkudziesi cioma tysi cami ofiar Producent odpadów energia atomowa Nikt nie chce takiego spadku Ka da elektrownia atomowa w wyniku rozpadu j drowego zmienia uranowe pr ty paliwowe w wysoce radioaktywne odpady Ze wzgl du na radioaktywne promieniowanie s one zagro eniem dla cz owieka Dlatego odpady atomowe przez setki tysi cy lat musz by przechowywane w odizolowanych miejscach niedost pnych dla ludzi zwierz t i ro lin Elektrownie atomowe eksploatowane s od oko o 50 lat ale do dnia dzisiejszego nikt nie wie jak nale y sk adowa odpady promieniotwórcze Na ca ym wiecie nie ma ani jednego bezpiecznego miejsca na przechowywanie wysoko radioaktywnych odpadów z elektrowni atomowych Krótki epizod wykorzystywania energii atomowej pozostawia po sobie w postaci odpadów radioaktywnych ci ki spadek o znaczeniu niemal globalno historycznym Gdyby ju pracz owiek posiada elektrownie atomowe jeszcze dzi musieliby my zabezpiecza jego odpady atomowe Bombowe ryzyko energia atomowa Energia atomowa przyczynia si do rozpowszechniania broni atomowej Kraje które w okresie ostatnich dziesi cioleci zbudowa y bomb atomow prowadzi y wcze niej cywilne programy j drowe które cz sto by y tylko przykrywk dla konkretnych motywów militarnych Umo liwi y one tym krajom dost p do niezb dnych technologii i wiedzy o budowie bomby atomowej Pokazuje to e eksport i dalsze rozpowszechnianie technologii j drowych znacznie podnosi ryzyko rozprzestrzeniania si broni atomowej Klimatyczna klapa energia atomowa Energia atomowa nie mo e uratowa klimatu Sektor gospodarki j drowej przyznaje e w gla ropy i gazu nie mo na zast pi elektrowniami atomowymi Aby w roku 2050 energia atomowa mog a zast pi tylko 10 energii pochodz cej z surowców kopalnych nale a oby zbudowa do 1000 nowych elektrowni j drowych obecnie na wiecie jest ok 440 takich elektrowni Budowa takich obiektów je li w ogóle by oby to mo liwe zaj aby kilkadziesi t lat a zasoby uranu szybko by si wyczerpa y Nawet Mi dzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA przyznaje e rozwój energii atomowej nie jest mo liwy w stopniu który pozwoli by na ograniczenie zmian klimatycznych Rozwi zanie jest inne ró ne wiatowe scenariusze energetyczne pokazuj e problem klimatyczny rozwi za mo na jedynie przy pomocy energii odnawialnych w po czeniu z efektywnymi i oszcz dnymi technikami energetycznymi Energia atomowa nie potrzebuje miejsc pracy Miejsca pracy Sektor energii wiatrowej wyprzedza

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=b&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • "Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign
  0 1 Avrupa Birliģi ülkerinde toplam 150 yi a k n nükleer enerji santrali faaliyet gösteriyor ve dolay s yla Avrupa da bir reaktör patlama riski 16 y buluyor Bu ihtimal zarla ilk at ta 6 atma ihtimaline e ittir Dünya genelinde 440 nükleer santral faaliyette bu da 40 y ll k bir süre içinde reaktör patlamas riskinin 40 a ç kmas anlam na geliyor Çernobil facias n ndaki reaktör patlamas n n gösterdiģi gibi böyle bir kaza neticesinde onbinlerce insan n ölebileceģini hesaplamak gerekiyor Nükleer Santraller Nükleer At k Üretiyor Kim ister böyle bir miras Nükleer santraller uranyumu i lerken bunu çekirdek parçalanmas yoluyla yüksek radyoaktivite ta yan nükleer at klar haline dönü türüyor Nükleer at klar yayd klar yüksek dozdaki radyoaktif nlar nedeniyle insanlar için hayati tehlike ta yor Bu nedenle nükleer at klar n yüzbinlerce y l boyunca insanlara tüm canl lara ve bitkilere ula amayacak ekilde saklanmas gerekiyor Nükleer santraller yakla k 50 y ld r faaliyet gösteriyor Ancak bu güne kadar kimse nükleer at klar n nas l ve nerede nihai olarak saklanabileceģini bilmiyor Nükleer santrallerin ürettiģi yüksek radyoaktivite ta yan at klar n güvenilir bir ekilde bertaraf edilmesi için dünya çap nda bulunmu tek bir yöntem bile yok nsanl k tarihinin çok küçük bir döneminde kullan labilecek olan nükleer enerji yaratt ģ nükleer at klarla dünya tarihinin çok uzun bir dönemine bela olacak bir miras b rak yor Dünya yüzündeki ilk insanlar nükleer santraller kurmu olsalard o santrallerin yüksek radyoaktivite ta yan at klar n n bugün hâlâ bekçiliģini yap yor olacakt k Nükleer Enerji Bir Atom Bombas Fabrikas d r Nükleer enerji nükleer silahlar n yay lmas na zemin saģl yor Son y llarda atom bombas geli tiren ve imal eden ülkeler ba lang çta sivil amaçlar ta yan atom program yürütüyorlard Fakat bu sivil programlar çoģunlukla askeri amaçlar gizlemeye yar yordu Sivil programlar yoluyla bu devletler gerekli teknolojilere ve atom bombas yapmak için gerekli bilgi birikimine ula t lar Sonuç Nükleer teknoloji ihrac ve nükleer teknolojinin yayg nl k kazanmas nükleer silahlar n yay lmas riskini de önemli ölçüde artt r yor Nükleer Enerjinin klimi Koruma Palavras Nükleer enerji dünyadaki iklim deģi ikliklerini durduramaz Nükleer enerji sektörü nükleer santrallerin kömür petrol ve doģalgaz n yerine geçemeyeceģini kabul ediyor 2050 y l itibar yla fosil kökenli enerjinin sadece 10 unun nükleer enerjiden saģlanmas planlansa bile yakla k 1000 tane yeni Nükleer santralin kurulmas gerekir u an dünya genelinde yakla k 440 tane mevcut 1000 yeni santralin kurulmas mümkün olsa dahi in a edilmesi onlarca y l sürer Bu kadar çok santral kurulunca da uranyum rezervleri çok k sa sürede biter Uluslararas Atom Enerjisi Ajans n n da IAEA itiraf ettiģi gibi iklim deģi ikliģini durdurmak için h zla müdahele etmek gerekiyor ama nükleer enerjinin bu h zla yayg nla t r lmas n n imkân yok Dünya iklimindeki olumsuz geli meleri durdurman n çaresi ba ka Dünya iklimini korumak sadece yenilenebilir enerji ve bununla baģlant l olarak enerjinin etkin kullan m ve enerji

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=b&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 국제 피켓 캠페인 "핵발전의 진실"
  10 1 000 440 IAEA 2002 30 000 53 000 120 000 100 2002 2050 2050 Background Information English pdf doc rtf Hintergrundinformationen Deutsch pdf doc rtf This Nuclear Power Fact File poster campaign is posted by The German Afiliate

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=b&l=ko&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Phong trào cổ động mang tên: "Sự thật về năng lượng nguyên tử"
  s n này T t c các nhà máy i n nguyên t u chuy n hoá qu ng uran thành ch t th i h t nhân có phóng x cao thông qua quá trình phân hu h t nh n Do phát ra phóng x ch t th i h t nhân là m t hi m h a i v i cu c s ng con ng i Do ó nó c n ph i c c t gi ch c ch n tách bi t kh i con ng i và ng th c v t hàng tr m nghìn n m Các nhà máy i n nguyên t ho t ng t kho ng 50 n m nay nh ng cho n nay v n không m t ai bi t cách c t gi ch c ch n ch t th i h t nhân Trên th gi i v n không tìm ra c cách th c ch c ch n hu ch t th i h t nhân có phóng x cao t các nhà máy i n nguyên t Ch m t th i gian ng n s d ng n ng l ng nguyên t ã l i m t gánh n ng ch t th i h t nhân trong m t th i gian lâu dài g n b ng l ch s c a trái t N u nh t th i nguyên thu con ng i ã có nhà máy i n nguyên t thì cho n ngày nay chúng ta v n ph i giám sát nh ng ch t th i h t nhân t th i ó N ng l ng nguyên t Hi m ho bom nguyên t N ng l ng nguyên t khuy n khích vi c ch y ua v khí nguyên t Các qu c gia phát minh ch t o bom nguyên t trong các th p k qua ban u u có m t ch ng trình h t nhân dân s Tuy nhiên nh ng ch ng trình h t nhân dân s này th ng ch là m t l p ng y trang cho m c tiêu quân s Các ch ng trình trên m ra cho các qu c gia này c h i ti p c n v i các công ngh và nh ng hi u bi t c n thi t v vi c ch t o bom nguyên t i u này cho th y Vi c xu t kh u và ti p t c m r ng công ngh nguyên t làm gia t ng áng k m i hi m ho ch y ua s n xu t v khí nguyên t N ng l ng nguyên t Th t b i v khí h u N ng l ng nguyên t không th c u c b u khí quy n Gi i nguyên

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/facts_on_nuclear_energy.php?size=b&l=vi&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nuclear Power is a Con Trick
  of electricity generation If one examines closely what contribution nuclear energy makes to total worldwide energy consumption it becomes evident that nuclear power is of practically no significance for mankind s energy needs In 2001 nuclear electricity supplied only 2 3 percent of worldwide energy needs Renewable energy s contribution to world energy supply is already significantly greater The human race can easily do without nuclear power s marginal contribution

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/2_con_trick.php?size=b&l=en&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nuclear Power Gambles with our Lives
  Nuclear Power Station Risk Study Phase B a German nuclear power station in operation over some 40 years has a 0 1 percent probability of a worst case scenario nuclear incident In the European Union there are more than 150 operational nuclear power stations The probability of a worst case scenario nuclear incident is around 16 in Europe That equates to the chances of throwing a 6 with the first

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=b&l=en&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive