archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Energia atomowa nie potrzebuje miejsc pracy
  wymaga du ego zaanga owania kapita u energie odnawialne wymagaj miejsc pracy Przyk ad Niemiec pokazuje w sektorze gospodarki j drowej pracowa o w 2002r 30 000 ludzi W samym tylko sektorze energii wiatrowej zatrudnionych by o wi cej ni 53 000 ludzi Ca a bran a energii odnawialnych mimo jeszcze stosunkowo niskiego udzia u w zaopatrzeniu energetycznym zabezpiecza ju 120 000 miejsc pracy Dalszy rozwój energii odnawialnych przysparza codziennie

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Alternatywy dla energii atomowej
  o ma ej powierzchni du ej g sto ci zaludnienia i wysokim standardzie ycia musi by mo liwe wsz dzie W mi dzyczasie sam sektor energetyczny przyznaje e do 2050r w skali wiata wi cej energii ni dzisiaj zu ywa ludzko pochodzi b dzie z odnawialnych róde Zapotrzebowanie energetyczne Ziemi mo e zosta pokryte poprzez wykorzystanie kombinacji urz dze do produkcji ciep a i pr du z energii s onecznej

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/8_alternatives.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nükleer Enerji Yalanları
  dünya genelinde enerji tüketimindeki pay na bak ld ģ nda insanl ģ n enerji ihtiyac n n kar lanmas nda hemen hemen hiç öneminin olmad ģ ortaya ç k yor 2001 y l nda nükleer elektrik dünya enerji gereksiniminin 2 3 kadar n kar lad Yenilenebilir enerjinin dünya genelindeki ihtiyac n kar lanmas na katk s halihaz rda daha fazla nsanl k nükleer enerjinin sahip olduģu küçük bir paydan rahatl

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/2_con_trick.php?size=s&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nükleer Enerji Hayatlarımızla Kumar Oynamaktadır
  ciddi felaket düzeyinde kazalar olabilir Resmi Alman Nükleer Enerji Santaralleri Risk Ara t rmas A ama B ye göre 40 y ld r faaliyet gösteren bir Alman nükleer santralinde reaktör patlamas riski oran 0 1 Avrupa Birliģi ülkerinde toplam 150 yi a k n nükleer enerji santrali faaliyet gösteriyor ve dolay s yla Avrupa da bir reaktör patlama riski 16 y buluyor Bu ihtimal zarla ilk at ta 6 atma

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=s&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nükleer Santraller Nükleer Atık Üretiyor
  yor Bu nedenle nükleer at klar n yüzbinlerce y l boyunca insanlara tüm canl lara ve bitkilere ula amayacak ekilde saklanmas gerekiyor Nükleer santraller yakla k 50 y ld r faaliyet gösteriyor Ancak bu güne kadar kimse nükleer at klar n nas l ve nerede nihai olarak saklanabileceģini bilmiyor Nükleer santrallerin ürettiģi yüksek radyoaktivite ta yan at klar n güvenilir bir ekilde bertaraf edilmesi için dünya çap nda bulunmu tek

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/4_waste.php?size=s&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nükleer Enerji Bir Atom Bombası Fabrikasıdır
  Atom Bombas Fabrikas d r Nükleer enerji nükleer silahlar n yay lmas na zemin saģl yor Son y llarda atom bombas geli tiren ve imal eden ülkeler ba lang çta sivil amaçlar ta yan atom program yürütüyorlard Fakat bu sivil programlar çoģunlukla askeri amaçlar gizlemeye yar yordu Sivil programlar yoluyla bu devletler gerekli teknolojilere ve atom bombas yapmak için gerekli bilgi birikimine ula t lar Sonuç Nükleer teknoloji ihrac ve

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/5_bomb_factory.php?size=s&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nükleer Enerjinin İklimi Koruma Palavrası
  sadece 10 unun nükleer enerjiden saģlanmas planlansa bile yakla k 1000 tane yeni Nükleer santralin kurulmas gerekir u an dünya genelinde yakla k 440 tane mevcut 1000 yeni santralin kurulmas mümkün olsa dahi in a edilmesi onlarca y l sürer Bu kadar çok santral kurulunca da uranyum rezervleri çok k sa sürede biter Uluslararas Atom Enerjisi Ajans n n da IAEA itiraf ettiģi gibi iklim deģi ikliģini durdurmak için h

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/6_climate_race.php?size=s&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Nükleer Enerjiye Alternatifler
  yoģun nüfusu ve enerji kullan m olan ve yüksek hayat standart na ula m bir ülke için mümkün olan her yerde mümkündür u an dünyada kullan lan toplam enerji miktar ndan daha fazlas n n 2050 y l nda sadece yenilenebilir enerjiden elde edilebileceģini enerji sektörü ilgilileri dahi kabul ediyorlar Dünyan n enerji ihtiyac güne enerjisiyle s tma ve elektirik üretme tesislerinden rüzgâr santrallerinden barajlardan ve organik at klardan enerji

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/8_alternatives.php?size=s&l=tr&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive