archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ατομική ενέργεια, η αποτυχία σε σχέση με το κλίμα
  ναι δυνατ η αντικατ σταση των εργοστασ ων παραγωγ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας που λειτουργο ν με νθρακα πετρ λαιο και φυσικ α ριο με πυρηνικ εργοστ σια Ακ μη και για την αντικατ σταση του 10 τοις εκατ της συνολικ ς εν ργειας που παρ γεται με τη βο θεια φυσικ ν κα σιμων υλ ν κατ το τος 2050 με ηλεκτρικ εν ργεια που προ ρχεται απ πυρηνικ εργοστ σια θα πρ πει να κατασκευαστο ν μ χρι και 1 000 καινο ργια πυρηνικ εργοστ σια αυτ τη στιγμ υπ ρχουν σε ολ κληρο τον κ σμο περ που 440 πυρηνικ εργοστ σια Η κατασκευ αυτ ν των εγκαταστ σεων ε ν β βαια κ τι τ τοιο ε ναι δυνατ ν θα διαρκο σε περισσ τερες δεκαετ ες Επ σης τα αποθ ματα σε ουρ νιο θα εξαντλο νταν αμ σως Ακ μη και η Διεθν ς Οργ νωση για την Ατομικ Εν ργεια IAEA παραδ χεται τι οι σταθμο παραγωγ ς ατομικ ς εν ργειας δεν ε ναι δυνατ ν να εξαπλωθο ν αρκετ γρ γορα για να περιοριστε η μεταβολ του κλ ματος Η λ ση βρ σκεται αλλο δι φορα σχ δια παγκ

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/6_climate_race.php?size=s&l=el&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Ατομική ενέργεια, ο μικρός αριθμός θέσεων εργασίας
  της Γερμαν ας δε χνει το εξ ς στην πυρηνικ βιομηχαν α απασχολο νταν το τος 2002 περ που 30 000 νθρωποι Μ νο στον τομ α αιολικ ς εν ργειας στη Γερμαν α εργ ζονται δη περισσ τεροι απ 53 000 νθρωποι Ο συνολικ ς τομ ας των ανανε σιμων πηγ ν εν ργειας χει δη διασφαλ σει 120 000 θ σεις εργασ ας παρ το γεγον ς τι

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php?size=s&l=el&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ατομική ενέργεια, εναλλακτικές επιλογές
  σ μφωνα με το οπο ο μ χρι το 2050 το σ νολο της παραγωγ ς εν ργειας στη Γερμαν α θα πραγματοποιε ται με β ση τις ανανε σιμες πηγ ς εν ργειας Ε ν αυτ ε ναι δυνατ ν στη Γερμαν α μια χ ρα με σχετικ μικρ χιλιομετρικ κταση αυξημ νη πυκν τητα πληθυσμο και ενεργειακ ν αναγκ ν καθ ς και υψηλ βιοτικ επ πεδο τ τε μπορε να πραγματοποιηθε παντο Ακ μη και οι εκπρ σωποι της βιομηχαν ας παραγωγ ς εν ργειας παραδ χονται πλ ον τι μ χρι το τος 2050 μπορε σε παγκ σμια κλ μακα να παραχθε περισσ τερη εν ργεια απ ανανε σιμες πηγ ς απ ση καταναλ νει σ μερα ολ κληρη η ανθρωπ τητα Η αν γκη σε εν ργεια αυτο του πλαν τη μπορε να καλυφθε με τη βο θεια εν ς συνδυασμο εγκαταστ σεων ηλιακ ς θερμ τητας και ηλιακ ς εν ργειας εγκαταστ σεων αιολικ ς εν ργειας υδροηλεκτρικ ν εγκαταστ σεων καθ ς και των διαφ ρων μορφ ν αξιοπο ησης της βιομ ζας Για να περιοριστε η α ξηση των παγκ σμιων ενεργειακ ν αναγκ ν πρ πει επιπρ σθετα να χρησιμοποιηθο ν

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/8_alternatives.php?size=s&l=el&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Hochsztapler - energia atomowa
  produkcji pr du Je li jednak spojrze na to jaki jest udzia energii atomowej w ogólnym wiatowym zu yciu energii okazuje si e jest ona niemal bez znaczenia w stosunku do zapotrzebowania mieszka ców Ziemi na energi Pr d pochodz cy z elektrowni atomowych pokry w 2001 r jedynie 2 3 wiatowego zu ycia energii Udzia odnawialnych róde energii w wiatowych dostawach energii ju dzisiaj jest znacznie wy szy Ludzko

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/2_con_trick.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ryzykowna technika – energia atomowa
  si du e ilo ci substancji radioaktywnych Wed ug oficjalnej niemieckiej oceny ryzyka elektrowni j drowych faza B prawdopodobie stwo e w niemieckich elektrowniach atomowych b dzie mia miejsce super gau wynosi 0 1 w okresie eksploatacji wynosz cym 40 lat W Unii Europejskiej eksploatuje si ponad 150 elektrowni atomowych Prawdopodobie stwo wyst pienia najci szej hipotetycznie awarii wynosi 16 Odpowiada to prawdopodobie stwu rzucenia kostk szóstki za pierwszym razem

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Producent odpadów – energia atomowa
  du na radioaktywne promieniowanie s one zagro eniem dla cz owieka Dlatego odpady atomowe przez setki tysi cy lat musz by przechowywane w odizolowanych miejscach niedost pnych dla ludzi zwierz t i ro lin Elektrownie atomowe eksploatowane s od oko o 50 lat ale do dnia dzisiejszego nikt nie wie jak nale y sk adowa odpady promieniotwórcze Na ca ym wiecie nie ma ani jednego bezpiecznego miejsca na przechowywanie wysoko

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/4_waste.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bombowe ryzyko – energia atomowa
  które w okresie ostatnich dziesi cioleci zbudowa y bomb atomow prowadzi y wcze niej cywilne programy j drowe które cz sto by y tylko przykrywk dla konkretnych motywów militarnych Umo liwi y one tym krajom dost p do niezb dnych

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/5_bomb_factory.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Klimatyczna klapa – energia atomowa
  energia atomowa mog a zast pi tylko 10 energii pochodz cej z surowców kopalnych nale a oby zbudowa do 1000 nowych elektrowni j drowych obecnie na wiecie jest ok 440 takich elektrowni Budowa takich obiektów je li w ogóle by oby to mo liwe zaj aby kilkadziesi t lat a zasoby uranu szybko by si wyczerpa y Nawet Mi dzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA przyznaje e rozwój energii atomowej nie

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/6_climate_race.php?size=s&l=pl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive