archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alternativy atomové energie
  né v N mecku v zemi s malou rozlohou velkou hustotou obyvatelstva a energie a s vysokým ivotním standardem je mo né v ude Dokonce i energetické hospodá ství mezitím p iznalo e do roku 2050 m e být vyrobeno více energie z obnovitelných zdroj energie ne dnes lidstvo spot ebuje Spot ebu energie na této zem kouli lze pokrýt kombinací za ízení na solární teplo a solární elektrickou energii

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/8_alternatives.php?size=s&l=cs&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Atómová energia-hochštapler
  na výrobe elektrickej energie Ak sa pozerá sa ale na to aký podiel priná a atómová energia na celkovej celosvetovej spotrebe energie ukazuje sa e atómová energia je pre spotrebu energie udstva takmer bezvýznamná Prúd z atómovej elektrárne pokrýval v roku 2001 len 2 3 percenta celosvetovej spotreby energie Podiel obnovite ných energií na svetovej spotrebe energie le í dnes u podstatne vy ie udstvo sa mô e úplne vzda

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/2_con_trick.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Riziková technika atómovej energie
  ktorej sa uvo nia ve ké mno stvá rádioaktivity do ivotného prostredia Pod a oficiálnej Nemeckej túdie rizika jadrových elektrární fáza B dochádza v nemeckej atómovej elektrárni pri prevádzkovej dobe okolo 40 rokov s pravdepodobnos ou 0 1 percenta k Super GAU V Európskej únii je v prevádzke viac ako 150 atómových elektrární Pravdepodobnos pre Super GAU v Európe tvorí asi 16 percent To zodpovedá pravdepodobnosti na prvý pokus hodi

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atómová energia-výrobca odpadu
  na vysokorádioaktívny atómový odpad Atómový odpad predstavuje kvôli svojmu rádioaktívnemu iareniu nebezpečenstvo ohrozujúce ivot udí udia zvieratá a rastliny musa by preto na viaceré stovky tisícročí od neho uchránené Atómové elektrárne sa prevádzkujú u okolo 50 rokov ale do dnes nikto nevie ako sa mô e atómový odpad bezpečne uskladni v konečnom úlo isku V celom svete neexistuje jediná bezpečná mo nos likvidácie vysokorádioaktívneho odpadu z atómových elektrární Krátka epizóda

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/4_waste.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atómová energia-bombové riziko
  zbraní táty ktoré v predchádzajúcich desa ročiach vyvíjali a zostrojili atómové bomby mali najskôr civilný atómový program Civilné programy boli ale často len maskovaním pre vlastné vojenské záujmy Týmto tátom umo nili prístup k potrebným technológiám a know how pre

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/5_bomb_factory.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atómová energia-klimatické poruchy
  10 percent fosílnej energie v roku 2050 za prúd z atómovej elektrárne tak by sa muselo postavi a 1000 nových atómových elektrární v súčasnosti existuje v celom svete asi 440 atómových elektrární Výstavba týchto zariadení pokia by to bolo vôbec realizovate né by trvala viaceré desa ročia Zásoby uránu by boli v krátkom čase vyčerpané Samotná Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu IAEA uznáva e atómová energia by vôbec nemohla by

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/6_climate_race.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atómová energia-chudobná na pracovné miesta
  Atómová energia je kapitálovo intenzívna obnovite né energie sú intenzívne na prácu pracovné miesta Príklad Nemecka ukazuje V atómovom hospodárstve bolo v roku 2002 zamestnaných asi 30 000 udí V samotnom odvetví nemeckej veternej energie pracovalo naproti tomu u viac ako 53 000 udí Celé odvetvie obnovite ných energií zabezpečilo u 120 000 pracovných miest napriek svojmu e te malému podielu na zásobovaní energiou Pri al ej výstavbe obnovite ných

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Alternatívy atómovej energie
  v Nemecku krajine s malou rozlohou ve kou hustotou obyvate stva a energie a vysokou ivotnou úrov ou je mo né v ade Samotné energetické hospodárstvo medzičasom uznáva e do roku 2050 mô e by poskytnuté celosvetovo viac energie z obnovite ných energií ako energie ktorú udstvo dnes spotrebuje Spotreba energie Zeme mô e by pokrytá kombináciou zariadení zo solárnej energie a zariadení pre výrobu solárneho prúdu s veternými elektrár

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/8_alternatives.php?size=s&l=sk&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive