archive-info.com » INFO » E » EDUCATIV.INFO

Total: 123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Metoda didactică
  prezint 259 coordoneaz 259 cu informa 355iile ce s au acumulat 238n baza de cuno 351tin 355e a oric 259rei persoane Unele metode au rolul de a descoperi adev 259ruri altele slujesc la descoperirea altor adev 259ruri sau 238n cadrul cercet 259rilor 351tiin 355ifice Metoda didactic 259 reprezint 259 o surs 259 sigur 259 de organizare 351i desf 259 351urare a procesului de predare 238nv 259 355are 351i se 238mpreuneaz 259 cu alte componente ale educa 355iei Metoda didactic 259 reprezint 259 urm 259toarele modalit 259 355i de lucru 238ncadrat 259 238n lec 355ii sau activit 259 355i extradidactice prin intermediul elevilor 238n scopuri utile acestora intuie 351te 238n mare parte a cazurilor leg 259tura dintre profesori 351i elevi solu 355ionarea problemelor 238mpreun 259 prin depistarea adev 259rului de neadev utilizat 259 sub forma unor procedee unite 351i folosite 238n dependen 355 259 de cerin 355ele elevilor ca scop av 238nd 238n 355elegerea 351i aprofundarea cuno 351tin 355elor a dezvolt 259rii creativit 259 u 351ureaz 259 rolul profesorului ca persoan 259 competent 259 238n promovarea cuno 351tin 355elor noi 351i organizator abil al proceselor de predare 238nv 259 355are Metoda didactic 259 poate lua parte la realizarea mai multor obiective de predare 238nv 259 355are Prin decizii complexe profesorul alege o metod 259 sau alt 259 metod 259 238n procesul instructiv 238n dependen 355 259 de scopurile urm 259rite de deosebirile de v 238rst 259 psihologice individuale de experien 355a didactic 259 a sa O metod 259 pedadogic 259 ia na 351tere prin interac 355iunea mai multor factori la care educa 355ia se modeleaz 259 dup 259 cerin 355ele societ 259 355ii Metodele didactice con 355in urm 259toarele func 355ii func 355ia cognitiv 259 prin care oric 259rui elev i se deschide un drum spre aflarea adev 259rului 238n 355elegerea

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/metod1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Procedeul didactic
  didactic este o secven 355 259 a metodei o buc 259 355ic 259 o particol 259 a acesteea o tehnic 259 mai departe de ac 355iunea propriu zis 259 o parte minuscul 259 a metodei Mai multe procedee legate 351i unite 238mpreun 259 specifice unei situa 355ii concrete de 238nv 259 355are dau na 351tere unei metode noi Metoda este recunoscut 259 eficient 259 238n cazul 238n care procedeele utilizate 238n cadrul ei la fel sunt de valoare 238n acela 351i context ordinea procedeelor utilizate 238ntr o metod 259 se poate schimba 238n dependen 355 259 de cerin 355ele de moment iar acest fapt face ca o metod 259 s 259 poat 259 c 259p 259ta tr 259s 259turi noi formate prin combinarea procedeelor Schimb 259rile pot 238ntr at 238t de mari 238nc 238t la un moment dat o metod 259 s 259 devin 259 procedeu 351i invers procedeul poate s 259 devin 259 metod 259 Procedeul dodactic reprezint 259 un mod de a manifesta de a proceda av 238nd ca scop punerea elevului 238ntr o situa 355ie de 238nv 259 355are cu sau f 259r 259 profesor 238n calitate de dirijor Acest fapt dezvolt 259 o alt 259 situa

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/metod2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Organizarea învăţării
  metod 259 este mai sus fa 355 259 de alta 238n dependen 355 259 de secven 355ele procedurale utilizate Nu mai putem vorbi de o metodologie pur 259 238n cadrul ei infiltr 238ndu se alte metode 351i procedee Omenirea pe parcursul a mai multor veacuri necesit 259 un mod de 238nv 259 355are c 238t mai dificil 238nv 259 355area 351i finalit 259 355ile acesteea 238n mare m 259sur 259 depind de modific 259rile care au loc 238n societate chiar schimb 259rile care au loc 238n oameni 238nsu 351i modul de g 238ndire concentrare memorare Anume aceste particularit 259 355i a omului au dat ton la crearea diferitor metode noi de 238nv 259 355are Oricum putem spune c 259 omenirea 238nc 259 nu a g 259sit solu 355ia potrivit 259 238n raport cu etapele educ 259rii a proceselor 238ncadrate 238n sistemul educa 355ional Acest fapr este observat 238n cazul apari 355iei multor 238ntreb 259ri legate de 238nv 259 355 259m 238nt a greut 259 355ilor care 238ncetinesc acest proces Un rezultat al 238nv 259 355 259rii va fi mic 238n cazul 238n care omul nu 351i a 238n 355eles propriile capacit 259 355i de prelucrare a cuno 351tin 355elor de

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/metod3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tendinţe ale metodologiilor
  355iile ce au loc 238n cadrul procesului educativ O tehnologie metodic 259 este considerat 259 calitativ 259 238n cazul 238n care este u 351or de schimbat 238n cazuri 351i situa 355ii noi ale 238nv 259 355 259m 238ntului modern Nu putem spune c 259 metoda respectiv 259 este bun 259 sau rea ca idee ci numai 238n cazul 238n care nu d 259 rezultate bune atunci c 238nd este implantat 259 la o realitare a vie 355ii Calitatea unei metodologii mai depinde de aspect dozaj combina 355ii ale procedeelor utilizate Metodologia didactic 259 are forma unei caracati 355e a c 259rui direc 355ii sunt lansarea 238n practic 259 a metodelor 351i procedeelor noi care s 259 rezolve cazuri noi de 238nv 259 dezvoltarea metodologiei prin schimbarea unor metode 351i procedee din alte direc 355ii problematice dar care pot solu 355iona unele cerin utilizarea mai larg 259 a unor metodologii 351i procedee cu aspect activ 351i participativ l 259rgirea folosirii unor combina 355ii de procedee prin eliminarea unor caracteristici dar nu prin dominan 355 259 metodologic lipsirea de o metod 259 dominant 259 238n favoarea unei metodologii flexibile 351i variate s 259 fie un ajutor necesit 259 355ilor elevilor s 259 se modifice 238n dependen 355 259 de noile cerin 355e ale educa instrumentalizarea corect 259 a metodologiei prin utilizarea unor tehnici de 238nv 259 355are corespunz 259toare care au un aport 238n dezvoltarea metodelor de predare 238nv 259 l 259rgirea utiliz 259rii unei metode care cere componente rela 355ionale ale procesului educativ cum ar fi comunicarea dintre profesor elev elev elev fixarea drepturilor elevilor de 238nv 259 355are prin participarea vizavi fa 355 259 de al 355i elevi sublinierea tendin 355ei de predare 238nv 259 355are a metodei didactice l 259rgirea metodelor de c 259utare 351i identificare ale cuno 351tin

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/ten.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Clasificarea metodologiilor
  259toarele clasific 259ri posibile 1 din punct de vedere istoric metode tradi 355ionale expunerea conversa 355ia exercitiul etc metode moderne algoritmizarea problematizarea brainstorming ul instruirea programat 259 2 din punct de vedere al extinderii sferei de aplicabilitate metode generale expunerea prelegerea conversatia cursul magistral etc metode particulare exerci 355iul moral sau exemplul 238n cazul educa 355iei morale 3 din puct de vedere a prezent 259rii cuno 351tintelor metode verbale bazate pe cuvantul scris sau rostit metode intuitive bazate pe observarea direct 259 senzorial 259 a obiectelor 351i fenomenelor realit 259 355ii 4 din punct de vedere al angajar 259rii elevilor la lectie metode expozitive centrate pe memoria reproductiv 259 351i pe ascultarea pasiv metode active care suscit 259 activitatea de explorare personal 259 a realit 259tii 5 dup 259 func 355ia didactic 259 principal 259 cu func 355ia principal 259 de predare 351i comunicare cu func 355ia principal 259 de fixare 351i consolidare cu func 355ia principal 259 de verificare 351i apreciere a rezultatelor muncii 6 din punct de vedere al 238nsu 351irii materiei metode algoritmice bazate pe secven 355e opera 355ionale stabile prestabilit construite metode euristice bazate pe descoperire proprie 351i rezolvare de probleme 7 din punct de vedere

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/clas.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Planul de învăţămînt
  de 238nv 259 355are a vacan 355elor examenelor Planul de 238nv 259 355 259m 238nt av 238nd caracter unitar determin 259 o preg 259tire uniform 259 238n plan educativ a tuturor institu 355iilor de 238nv 259 355 259m 238nt 238n acest plan sunt sintetizate moduri de transformare a valorilor culturale 238n sarcini educative ce 238 351i au rostul 238n diverse discipline 351colare pozi 355ia lor 238n cadrul general al disciplinelor Amplasarea ordinea disciplinelor este determinat 259 de complexitatea domeniilor 238n care opereaz 259 aceste discipline diferen 355a de v 238rst 259 a elevilor cerin 355ele actuale ale comunit 259 355ii Ordinea disciplinelor pe ani este caracterizat 259 prin viziuni globale despre existen 355 259 prin eliminarea golurilor cauzate prin aplicarea metodele clasice de 238nv 259 355 259m 238nt Exist 259 mai multe elemente prin care se realizeaz 259 planurile de 238nv 259 355 259m 238nt prezente 1 Plan cadru determin 259 un mod unic de controlare a planului de 238nv 259 355 259m 238nt Reprezint 259 un produs dominat de autoritarism 351i dreptul la op 355iune 2 Plan cadru 238n 238nv 259 355 259m 238ntul obligatoriu reprezint 259 o modalitate de rezolvare a distribuirii timpului de 238nv 259 355are 238n care sunt 238ncadrate activit 259 355i comune tuturor elevilor 351i activit 259 355i 238mp 259r 355ite pe clase 3 Plan cadru la liceu con 355ine o structurare pe profiluri specializ 259ri ceea ce determin 259 crearea unor licee cu profil propriu Exist 259 o serie de principii care ajut 259 la crearea planurilor cadru principiul selec 355iei 351i a structurilor culturale acest principiu taie din domeniile de activitate a omului 351i lipe 351te 238n domeniile curricumului 351colar Ca rezultat a aplic 259rii acestui principiu s a realizat concretizarea gruparea clasificarea disciplinelor 351colare principiul func 355ionalit 259 355ii permite legarea diferitor

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/prod.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Despre sait
  este trezirea con 351tiin 355ei la realit 259 355ile vie 355ii problemele culturii 351i a educa 355iei actuale Acest fapt atrage dup 259 sine iubirea de sine de munc 259 de frumos A reu 351i 238nseamn 259 a studia mult a creceta 351i cugeta liber 238ntr o comunitate s 259n 259toas 259 din toate punctele de vedere se dezvolt 259 indivizi s 259n 259to 351i care 238n via 355a cultural

  Original URL path: http://www.educativ.info/licee/about.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Despre sait
  noi intelectuale a impus criterii riguroase a g 238ndirii critice a prezentat genera 355iilor urm 259toare no 355iuni generale viziuni corecte despre societatea din care fac parte Institu 355iile universitare fac parte dintr o societate cu cerin 355e noi 238n dezvoltare 351i sunt create pentru a da na 351tere diferitor figuri de elit 259 a intelectului Saitul vine ca un ajutor tinerei genera 355ii ce se confrunt 259 238n prezent

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/about.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive